วิธีทำอิโมจิแอนิเมชัน

ดูรายละเอียดในการทำอิโมจิแอนิเมชันรวมถึงเทคนิคต่างๆ ได้ที่นี่

สารบัญ

การแสดงรูปอิโมจิที่มีขอบ

การมองเห็นรูปอิโมจิจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของขอบรูป

ขอบที่มีขนาดใหญ่จะทำให้ตัวรูปเล็กลง จึงควรคำนึงถึงความชัดเจนของรูปด้วย

  • การแสดงอิโมจิในบอลลูนข้อความ
  • การแสดงอิโมจิเมื่อส่งแทนสติกเกอร์

ข้อควรระวังสำหรับรูปอิโมจิเฟรมแรก

รูปอิโมจิเฟรมแรกจะถูกนำมาใช้เป็นภาพนิ่งสำหรับอิโมจิชุดนั้น

จึงควรใช้รูปที่แสดงถึงความหมายและความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดของอิโมจิรูปนั้น

ถ้าเป็นอิโมจิที่เคลื่อนไหวอย่างมีเรื่องราวและแสดงความรู้สึกขอบคุณในเฟรมสุดท้าย รูปในเฟรมที่ 1 ก็ต้องเป็นรูปเดียวกับรูปเฟรมสุดท้าย

โดยเฉพาะอิโมจิตัวอักษรแบบแอนิเมชัน ขอให้ใช้รูปที่เป็นตัวอักษรในเฟรมที่ 1 และคำนึงถึงการแสดงรูปอิโมจิเมื่อเป็นภาพนิ่งโดยใช้รูปตัวอักษรของอิโมจินั้น

จำนวนเฟรมและจำนวนรอบสำหรับสติกเกอร์ 1 รูป

  • · ความยาวสูงสุด 4 วินาที กำหนดความยาวเป็นวินาที ได้แก่ 1, 2, 3 หรือ 4 วินาที แต่จะให้มีเศษของวินาทีไม่ได้ (เช่น 1.5 วินาที)
  • · จำนวนเฟรมต่อ 1 รูป: ใช้รูป 5-20 เฟรม
    * ในการสร้างไฟล์ APNG ด้วยเครื่องมือสร้าง APNG (เช่น APNG Assembler) หากใช้รูปเดียวกันอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างรูปได้เพียง 1 เฟรม
    * คุณจะไม่สามารถอัพโหลดอิโมจิที่ใช้รูปเดียวกันในทุกเฟรมได้เพราะไม่สามารถแสดงเป็นแอนิเมชัน
  • · ไฟล์ APNG 1 ไฟล์มีความยาวไม่เกิน 4 วินาที

20 เฟรม ใน 1 วินาที x 4 รอบ = 4 วินาที 20 เฟรม ใน 1 วินาที

20 เฟรม ใน 4 วินาที x 1 รอบ = 4 วินาที 20 เฟรม ใน 4 วินาที

50 เฟรม ใน 1 วินาที x 1 รอบ = 1 วินาที (เกินจำนวนเฟรมที่กำหนด) 50 เฟรม ใน 1 วินาที

20 เฟรม ใน 3 วินาที x 2 รอบ = 6 วินาที (เกินความยาวที่กำหนดไว้ 4 วินาที) 20 เฟรม ใน 3 วินาที